Salmon & Potato

Salmon & Potato

Product selection Weight Price (inc.VAT)
Premium Salmon & Potato 12Kg 12Kg £37.00
Premium Salmon & Potato 7.5Kg 7.5Kg £27.00

Quantity:

Formulated For: